Disclaimer

Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Recreatiepark de Bosrand niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Recreatiepark de Bosrand  wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Recreatiepark de Bosrand  is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail via internet naar Recreatiepark de Bosrand  wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de Privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website, Privacyverklaring en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.